Regulamin sprzedaży internetowej towarów przez „KNAUNER” Łukasz Magdziarz

Wstęp

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki sprzedaży towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, prowadzonej przez Sprzedawcę: Łukasza Magdziarza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KNAUNER Łukasz Magdziarz pod adresem Kamiennik 46, 64-734 Drawsko, posiadającym numery: NIP 7632143588, REGON 385963020.

2. Dane Sprzedawcy:
1) adres biura Sprzedawcy: Kamiennik 46, 64-734 Drawsko,
2) numery telefonów, poczty elektronicznej i adres sklepu stacjonarnego Sprzedawcy: telefon: 601 992 618,
e-mail: biuro@knauner.pl

3. Sprzedawca przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych Sprzedawca podaje, że jest Administratorem danych osobowych Kupujących. Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej Sprzedawcy: https://knauner.pl.
4. Na stronie internetowej Sprzedawcy – www.knauner.pl – dostępne są informacje na temat Sprzedawcy, danych kontaktowych, informacje na temat sprzedawanych towarów, ich wykorzystania, polityki ochrony danych osobowych (RODO), i inne informacje praktyczne. Żadna z tych informacji, włącznie z informacją na temat towarów oferowanych przez Sprzedawcę, nie stanowi oferty w rozumieniu art. art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego (Kc).

[Definicje]
5. Pozostałe definicje użyte w Regulaminie:
1) Kupujący – nabywca towarów Sprzedawcy, dokonujący Zamówienia poprzez środków porozumiewania się na odległość poprzez udostępnioną przez Sprzedawcę stronę internetową https://knauner.pl.
2) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną nabywający towary Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą oraz zawodową,
3) Przedsiębiorca Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nabywający towary Sprzedawcy w celu związanym z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Powyższe Kupujący oświadcza na osobnym formularzu w trakcie składania zamówienia.
4) Przedsiębiorca – Kupujący będący:
    a. osobą prawną,
    b. jednostka organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego
    c. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nabywającą towary Sprzedawcy w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową, wynikającą w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Powyższe Kupujący oświadcza na druku załączonym do składanego zamówienia.
5) Towar (Towary) – rzecz ruchoma (rzeczy ruchome) oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, wystawione na stronie internetowej Sprzedawcy – https://knauner.pl.
6) Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 i n. Kodeksu cywilnego (Kc), zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
7) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.knauner.pl za pośrednictwem którego Kupując może kupić Towar.
8) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, skierowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, potwierdzone przez Sprzedającego.
9) Działalność zawodowa – za działalność zawodową należy uznać każdą działalność gospodarczą wykonywaną przez Kupującego, w której Kupujący się specjalizuje, wykonując ją w sposób ciągły, zorganizowany i powtarzalny. Działalność zawodowa może podlegać wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ale również wynikać z faktycznych czynności podejmowanych przez Kupującego. Podstawą ustalenia charakteru zawieranej umowy jest dla Sprzedawcy oświadczenie Kupującego złożone na odrębnym formularzu w momencie złożenia zamówienia.

[Postanowienia ogólne]

[Rodzaje produktów)
6. Sprzedawca w swych Sklepach oferuje do sprzedaży Towary: nowe, pochodzące z ekspozycji, uszkodzone lub w uszkodzonych opakowaniach, co Sprzedawca wyraźnie wskazuje w opisie danego Towaru, wraz z ewentualnymi wadami występującymi w danym Towarze. Na życzenie Kupującego Sprzedawca przedstawić Kupującemu specyfikację danego Towaru oraz dodatkowo wskazać jego ewentualne wady (jeżeli występują).

[Cena]
7. Ceny Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT), są wyrażone w złotych polskich i nie obejmują kosztów transportu oraz ewentualnego ich wniesienia. Ceny te obowiązują do czasu ich zmiany przez Sprzedawcę albo do czasu wyczerpania zapasów magazynowych danego Towaru. Ceny te uwzględniają już obniżkę z tytułu istnienia ewentualnych wad Towaru, wskazanych w opisie.

[Zawarcie Umowy]
8. Do zawarcia Umowy dochodzi w drodze złożenia Zamówienia, poprzez prawidłowo wypełniony formularz dostępny na stronie https://knauner.pl., a następnie w wyniku potwierdzenia indywidualnego Zamówienia przez Sprzedawcę, i odpowiedniego opłacenia złożonego Zamówienia, na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
9. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący, zamawiając towar, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu, i adres e-mail, otrzymując w wiadomości zwrotnej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
10. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
11. Dokonując zakupu – Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, chcąc dokonać zakupu w ramach prowadzonej działalności i być objętym przepisami szczególnymi dla Konsumentów jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nabyciu towarów w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową. Oświadczenie składa się za pomocą właściwego formularza w trakcie składania zamówienia.
12. Po dokonaniu Zamówienia, Sprzedawca przekazuje na właściwy dla kupującego adres mailowy – potwierdzenie jego dokonania, określając kwotę należności, będącej ceną za wybrany Towar (Towary), dodatkowe usługi, takie jak transport Towaru bądź jego wniesienie, oraz przekazując specyfikację produktu wraz z zasadami używania i konserwacji danego Towaru (jeżeli są przewidziane dla danego Towaru).
13. Po zaksięgowaniu zapłaty ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy, przystępuje się do realizacji Umowy.
14. W przypadku braku, zapłaty umówionej ceny w ciągu 7 dni, od dnia dokonania Zamówienia, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
15. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest faktura VAT bądź paragon (rachunek).
16. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
17. Zawierając umową za pośrednictwem Sklepu Kupujący jest zobowiązany do oświadczenia, iż zapoznał się z postanowieniami przedmiotowego Regulaminu oraz że je akceptuje.
18. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta.

[Wydanie Towaru – dostarczenie Towaru pod wskazany adres]
19. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. W takim przypadku Towar dostarczy wybrany przez Sprzedawcę przewoźnik (kurier, Poczta Polska) albo Sprzedawca własnym transportem.

[Koszt dostarczenia Towaru pod wskazany adres]
20. W razie wybrania opcji dostawy Towaru pod wskazany adres, Kupujący przy dokonywaniu Zamówienia, prócz ceny deklaruje również miejsce dostawy Towaru oraz płaci podany przez Sprzedawcę koszt dostarczenia Towaru (ewentualnie dostarczenie wraz z wniesieniem Towaru) do wskazanego miejsca.

[Przeszkody w dostarczeniu Towaru]
21. Kupujący niezwłocznie informuje Sprzedawcę o przeszkodach ze strony Kupującego w dostarczeniu Towaru w planowanym terminie (w tym o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić), jak również o braku możliwości dostarczenia Towaru w takim terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy
22. Wskazany, przy potwierdzeniu Zamówienia termin dostarczenia Towaru przy pomocy przewoźnika jest terminem orientacyjnym – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego niedotrzymanie przez przewoźnika.
23. W miarę możliwości Sprzedawca uprzedza Kupującego w uzgodniony z Kupującym sposób o przeszkodach w dostarczeniu Towaru w planowanym terminie, podając nowy termin.

[Prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy z powodu zwłoki w dostarczeniu Towaru pod wskazany adres]
24. Kupujący może odstąpić od Umowy, jeżeli pomimo wezwania do dostarczenia Towaru w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 14 dni, Sprzedawca Towaru tego nie dostarczy Kupującemu, a w wezwaniu Kupujący uprzedził o zamiarze odstąpienia od Umowy w razie niedotrzymania tego dodatkowego terminu. Wezwanie może zostać przesłane także e-mailem na podany adres poczty elektronicznej Sklepu, w którym zakupu dokonano. Prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn opisanych powyżej wygasa w ciągu 14 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego Sprzedawcy przez Kupującego do dostarczenia Towaru pod wskazany adres.

[Forma oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy]
25. Odstąpienie Kupującego od Umowy wymaga pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Sprzedawcy

[Wydanie Towaru – odbiór w Sklepie]
26. Po zapłaceniu ceny, wyboru opcji odbioru towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy i otrzymaniu informacji, że zakupiony Towar jest gotowy do odbioru, Kupujący może go odebrać własnym transportem, nie później niż do końca 7 – dnia, od dnia w którym Towar został przygotowany do odbioru, chyba, że strony, w chwili zakupu ustaliły inną formę dostawy wskazanego Towaru.

[Chwila przejścia na Kupującego korzyści, ciężarów i ryzyk związanych z zakupionym Towarem]
27. Z chwilą wydania Towaru Kupującemu (odbioru w Sklepie, dostarczenia pod wskazany adres) przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z zakupionym Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli zakupiony Towar ma być dostarczony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi pod wskazany adres, wówczas niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru kupującemu przez przewoźnika (kuriera, Pocztę Polską, Sprzedawcę).

[Rękojmia za wady fizyczne Towaru]
28. Kupującemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne Towaru, które to wady ujawniły się po wydaniu Towaru Kupującemu i w czasie obowiązywania rękojmi, a nie są spowodowane (przykładowo): niewłaściwym korzystaniem z Towaru, a także nie powstały wskutek naturalnego zużycia Towaru w wyniku korzystania z tego Towaru, czy też wskutek uszkodzenia mechanicznego Towaru.

[Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych]
29. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności. Dostępne do przeczytania na stronie: https://knauner.pl.

[Zmiana, uchylenie Regulaminu]
30. Sprzedawca ma prawo do zmiany lub uchylenia Regulaminu (w całości, w części) w każdym czasie.
31. O zamierzonej zmianie (uchyleniu) Regulaminu Sprzedawca powiadomi na swojej stronie internetowej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed taką zmianą (uchyleniem) Regulaminu. Zmiana (uchylenie) Regulaminu nie ma wpływu na już wykonane Umowy z Kupującymi w takim zakresie, w jakim zmiany te (uchylenie Regulaminu) jest są dla nich mniej korzystne.

[Obowiązywanie Regulaminu]
32. Regulamin obowiązuje od dnia 15.03 2021 roku.  

[Przepisy szczególne dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców Konsumentów]

[Odstąpienie od umowy zawartej na odległość ]
33. Kupujący, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy, podpisanie go i wysyłanie na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym regulaminie lub w formie elektronicznej na adres email właściwy dla Sprzedawcy, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
34. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
35. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy, w stanie oraz opakowaniu, w jakim został dostarczony.
36. Zwrot środków na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta rachunek bankowy nastąpi niezwłocznie w terminie 7 dni, od dnia otrzymania zakupionego towaru, po stwierdzeniu, że zwrócony towar jest we właściwym stanie, odpowiadającym stanowi w dniu sprzedaży.

[Termin zgłoszenia roszczeń z rękojmi za wady fizyczne Towaru]
37. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o wadzie objętej rękojmią niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 (jednego) roku od jej stwierdzenia, z tym, że bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dni wydania Towaru. W zawiadomieniu należy wskazać nr faktury VAT (rachunku) potwierdzającego datę zakupu Towaru, datę wydania Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi, rodzaj stwierdzonej wady, w miarę możliwości dołączyć zdjęcia wady, jak również opisać okoliczności i czas stwierdzenia wady przez Konsumenta, a także określić oczekiwania Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta. Wzór formularza reklamacji umieszczony jest na stronie internetowej Sprzedawcy.

[Okres obowiązywania rękojmi za wady fizyczne Towaru]
38. Przysługująca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi rękojmia za wady fizyczne Towaru wynosi 2 (dwa) lata od daty wydania Towaru (odbioru przez Kupującego, dostarczenia przez Sprzedawcę).

[Forma złożenia reklamacji]
39. Reklamacja w ramach rękojmi za wady powinna być złożona przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta adres biura Sprzedawcy lub adres elektroniczny wskazany w Regulaminie.

[Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę]
40. Sprzedawca rozpatruje reklamację i zawiadamia Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta o swoim stanowisku w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji.

[Uprawnienia Konsumenta z powodu wad fizycznych rzeczy]
41. Jeżeli Towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
42. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi wtedy, gdy stwierdzona w ramach rękojmi wada fizyczna jest istotna z punktu widzenia funkcji Towaru. Wada istotna to wada, która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z jej celem oraz czyni rzecz niezdatną do zwykłego użytku. Prawo odstąpienia służy tylko od wadliwej partii Towaru.

[Przepisy szczególne dla Przedsiębiorców]

[Obowiązek zbadania Towaru przy odbiorze w Sklepie]
43. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić Sprzedawcy przy odbiorze Towaru ewentualne uszkodzenia opakowania, niekompletność Towaru lub niezgodność ilościową lub rodzajową Towaru z Umową. Po odbiorze Towaru domniemywa się, że Towar został odebrany przez Kupującego w stanie zgodnym z Umową i Przedsiębiorca traci uprawnienia związane z przedmiotowymi wadami. Odbierając paragon lub fakturę VAT (rachunek) za zakupiony Towar Przedsiębiorca potwierdza jednocześnie, że przed zakupem zapoznał się z Towarem i warunkami rękojmi.

[Obowiązek zbadania Towaru przy dostarczeniu pod wskazany adres]
44. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić przewoźnikowi przy dostarczeniu Towaru ewentualne uszkodzenia opakowania, niekompletność Towaru lub niezgodność ilościową lub rodzajową Towaru z Umową. Przedsiębiorca może dokonać też takiego zgłoszenia Sprzedawcy, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym od dostarczenia Towaru. Po upływie tych terminów domniemywa się, że Towar został dostarczony Kupującemu w stanie zgodnym z Umową i Przedsiębiorca traci uprawnienia związane z przedmiotowymi wadami.

[Rękojmia]
45. Przysługująca Przedsiębiorcy rękojmia za wady fizyczne Towaru wynosi 1 (rok) od daty wydania Towaru (odbioru przez Kupującego, dostarczenia przez Sprzedawcę).
46. W przypadku braku zgłoszenia wady w terminie 5 dni od dnia jej stwierdzenia Przedsiębiorca traci uprawnienia wynikające z rękojmi. W zawiadomieniu należy wskazać nr faktury VAT (rachunku) potwierdzającego datę zakupu Towaru, datę wydania Towaru Przedsiębiorcy, rodzaj stwierdzonej wady, w miarę możliwości dołączyć zdjęcia wady, jak również opisać okoliczności i czas stwierdzenia wady przez Przedsiębiorcę, a także określić oczekiwania Przedsiębiorcy. Wzór formularza reklamacji umieszczony jest na stronie internetowej Sprzedawcy. Sprzedawca może żądać przedstawienia przez Przedsiębiorcę egzemplarzy Towaru celem weryfikacji zgłoszonej wady.
47. W przypadku wyboru przez Przedsiębiorcę któregokolwiek z uprawnień w wynikających z rękojmi, Sprzedający ma uprawnienie do przedstawienia kontruprawnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji- według swojego uznania i bez prawa do kwestionowania przedmiotowego wyboru przez Przedsiębiorcę.
48. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Przedsiębiorcy wtedy, gdy stwierdzona w ramach rękojmi wada fizyczna jest istotna z punktu widzenia funkcji Towaru. Wada istotna to wada, która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z jej celem oraz czyni rzecz niezdatną do zwykłego użytku. Prawo odstąpienia służy tylko od wadliwej partii Towaru.

[Właściwość miejscowa sądu w razie sporu z Przedsiębiorcą]
49. Spory sądowe z Przedsiębiorcami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.